§ 1. Indledning

Følgende salgs- og forretningsbetingelser gælder for al handel mellem Lehrmann Denmark på den ene side og køber på den anden side (herefter Kunde), medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Lehrmann Denmark og Kunde.

Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for Lehrmann Denmark, med mindre skriftlig accept foreligger.

§ 2. Ydelse

2.1. Ved ydelser i nærværende salgs- og forretningsbetingelser forstås enhver disposition fra Lehrmann Denmark foretaget for Kunde for hvilken der udløses en betalingsforpligtelse som modydelse hos Kunden.

2.2. En ydelse omfatter, men er ikke begrænset til, webdesign; herunder programmering, opdateringerer og vedligeholdelse af hjemmesiden.

2.3 Lehrmann Denmark er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

2.4 Vælger Kunden at benytte ulovligt materiale på deres udarbejdede hjemmeside, som fx. billeder eller tekst som kunden ikke har rettigheder til, er Lehrmann Denmark ikke ansvarlig herfor.

§ 3. Tilbud

3.1. Lehrmann Denmark giver skriftligt eller mundtligt tilbud på basis af Kundens henvendelse, herunder Kundens oplyste behov og evt. specifikationer.

3.2 Et af Lehrmann Denmark til Kunden fremsendt tilbud om levering af Ydelser, er gældende i 30 kalenderdage fra datoen for tilbuddets fremsættelse, hvorefter det automatisk bortfalder. Lehrmann Denmark kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers skriftlige accept er kommet frem til Lehrmann Denmark.

3.3. Et tilbud jf. 3.1 afgives med forbehold for ændringer som følge af ændret grundlag for levering og/eller fremskaffelse af ydelsen.

§ 4. Ordre

4.1. Køb er endeligt, når Lehrmann Denmark har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til køber.

4.2. Hvis Lehrmann Denmarks bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med køberens ordre eller Aftalegrundlaget, og køberen ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal køberen meddele det til Lehrmann Denmark skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er køberen bundet af ordrebekræftelsen.

§ 5. Leveringstid, forsinkelse og force majeure

5.1. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt. Lehrmann Denmark påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet, hvis levering finder sted indenfor 4 uger efter den fastsatte leveringstid. Lehrmann Denmark er heller ikke ansvarlig for følgerne af en forsinkelse, selvom denne skyldes grov eller simpel uagtsomhed, og selvom forsinkelsen strækker sig ud over den fastsatte leveringstid med tillæg af ovennævnte antal uger.

5.2. Lehrmann Denmark er berettiget til med frigørende virkning at annullere en ordre, eller udskyde en levering helt eller delvist ved forhold, som skyldes force majeure, dvs., forhold, hvis opståen Lehrmann Denmark ikke har haft forudgående kendskab til og ej heller med rimelige bestræbelser kan afværge eller forhindre, som f.eks. strejke, lock-out, krig og krigsførelse samt anden force majeure .

§ 6. Risikoens overgang

6.1. Risikoens overgang for en ydelse sker ved overdragelse til Kunden.

§ 7. Priser og betalingsbetingelser

7.1. Alle angivne priser er ekskl. moms og andre eventuelle afgifter med mindre andet er angivet.

7.2. Enhver ydelse faktureres ved fremsendelse eller præstation, jf. dog 8.3 og 8.4.

7.3. Konsulentydelser såvel online / ved fjernopkobling eller som onsite, faktureres pr. påbegyndt 15 minutter efter endelig levering af ydelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende timepris.

7.4 Kørsel til Kundens adresse og/eller en af denne anviste adresse, faktureres til en fastsat timepris + Statens højeste takst pr. kørte km. samt direkte ekstraomkostninger som bro eller færge.

7.5. Ydelser med aftalt fast pris, herunder hosting service faktureres forud.

7.6. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato med mindre andet er aftalt og vil fremgå af fakturaen på ydelsen.

7.7. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som Lehrmann Dennmark ikke har anerkendt.

7.8. Ved manglende betaling eller ikke rettidig betaling forbeholder Lehrmann Denmark sig retten til at opkræve rykkergebyr(er) samt morarenter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

7.9. Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er Lehrmann Denmark ikke forpligtet til yderligere levering/udførelse af arbejde, og Lehrmann Denmark er endvidere berettiget til at ophæve eller kræve forudbetaling, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

§ 8. Ejendomsforbehold

8.1. Det leverede forbliver Lehrmann Denmarks ejendom, indtil betaling er lagt fuldt ud.

§ 9. Produktansvar

9.1 Parterne ifalder erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler med de i disse Generelle Vilkår angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.

9.2 Ingen af Parterne er berettiget til at kræve erstatning for indirekte tab eller følgeskader, hvilket gælder uanset om det er Lehrmann Denmark, Kunden eller en tredjemand, som lider disse indirekte tab eller følgeskader. Tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af data, herunder tab i forbindelse med genskabelse af data, tab af renter og bod betalt af/til tredjemand skal altid betragtes som indirekte tab/følgeskader. Kundens manglende betaling af vederlag anses dog altid som et erstatningsberettiget og direkte tab.

9.3. Lehrmann Denmark fraskriver sig ansvar for krav, som er opstået i forbindelse med forhold, som skyldes Kundens forsømmelighed og/eller uagtsomhed, herunder undladelse af opfyldelse af forpligtelser jf. forskrifter, brugsanvisninger og/eller vejledninger.

§ 10 Overdragelse

10.1 Hverken Lehrmann Denmark eller Kunden er berettiget til at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand uden den anden Parts forudgående skriftlige samtykke. Uanset det foranstående er Lehrmann Denmark dog berettiget til uden Kundens samtykke helt eller delvist at overdrage rettigheder og/eller forpligtelser til tredjemand, som køber alle eller væsentlige dele af Lehrmann Denmark i forbindelse med en hel eller delvis overtagelse af Lehrmann Denmark.

§ 11 Underleverandører

11.1 Lehrmann Denmark er til enhver tid berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med levering af Ydelserne. Med de begrænsninger der følger af disse Salgs- og forretningsbetingelser er Lehrmann Denmark ansvarlig for sine underleverandører på samme vilkår, som hvis Lehrmann Denmark havde leveret Ydelserne selv.

§ 12 Fortrolighed

12.1 Lehrmann Denmark, er forpligtet til at behandle modtagne oplysninger som fortrolige og må ikke uden Kundens forudgående skriftlige samtykke bruge sådanne oplysninger til andre formål end i forbindelse med levering af Ydelserne. Lehrmann Denmark må ikke videregive fortrolige oplysninger, som denne har modtaget, til andre juridiske eller fysiske personer end Lehrmann Denmark medarbejdere, konsulenter, rådgivere, repræsentanter eller underleverandører, som er involveret i leveringen af Ydelserne.

12.2 Lehrmann Denmark og Kunden er forpligtiget til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning for datasikkerhed.

12.3 Såfremt der er mistanke om brud på datasikkerhed og eller misbrug af kodeord og / eller kontooplysninger skal dette straks meddeles Lehrmann Denmark.

Lehrmann Denmark er ligeledes forpligtiget til at informere Kunden såfremt der opstår brud på datasikkerheden.

12.4 Opsigelse eller ophævelse af aftale berører ikke de nævnte fortrolighedsforpligtelse.

§ 13 Skriftlig korrespondance

13.1. Al skriftlig korrespondance herunder accept af skriftlige tilbud, indsigelser og opsigelser skal ske via e-mail.

§ 14 Tvister

14.1 Enhver tvist mellem Kunden og Lehrmann Denmark skal såfremt dette er muligt forelægges disses respektive ansvarlige og søges løst i fællesskab. En tvist der ikke kan løses i fællesskab skal indbringes for og afgøres af byretten i Svendborg.

§ 15 Ændring af vilkår.

15.1 Alle salgs- og forretningsbetingelser kan af Lehrmann Denmark ændres med 30 dages varsel.

15.2 Lehrmann Denmark forbeholder sig ret til at ændre Salgs- og forretningsbetingelser med øjeblikkelig virkning, såfremt ændringen skyldes forhold, som Lehrmann Denmark ikke har indflydelse på, eksempelvis lovgivningsmæssige ændringer.

§ 16 Rettigheder.

16.1 Alt materiale og information som tilhører Lehrmann Denmark må kun bruges eller kopieres med skriftlig tilladelse fra Lehrmann Denmark samt mod udtrykkelig kildehenvisning.

16.2 Rettigheder til al kode udviklet af Lehrmann Denmark eller dennes underleverandør tilhører Lehrmann Denmark indtil modtaget betaling fra Kunden.

LAD OS SKABE NOGET FEDT SAMMEN

Dit nye marketing bureau

Studio i Danmark

Fåborgvej 24
5762 Vester Skerninge
Denmark

info@lehrmanndenmark.com

+45 2624 3133

Studio i London

Studio 1
Fairbank Studio 2
65-69 Lots Rd,
London SW10 0RN

info@lehrmanndenmark.com

+44 207 610 0045

Lehrmann Denmark

© 2023
contact-section